1
פרטי הפונה
2
פרטי הבקשה
3
הצהרת הפונה

 

פרטי מקום עבודה:

צירוף מסמכים נדרשים:

 

הריני מבקש/ת בזאת להקצות לי מקום חניה שמור ליד מקום עבודתי החדש ולבטל את מקום החניה במקום עבודתי הקודם.

הריני מצהיר/ה בזאת כי הנני עובד/ת בכתובת החדשה ואיני שוהה במוסד כלשהו. אין ברשותי או ברשות מעבידי מקום חנייה פרטי. המקום הנ"ל משמש אותי בלבד .
הנני מתחייב/ת להודיע לכם על כל שינוי בשימוש במקום שיוקצה לי (החלפת רכב, שינוי מקום עבודה, שינוי במצב בריאותי וכ"ו). במידה ולא אזדקק למקום החנייה, אני או מעבידי מתחייבים להודיע על כך מייד.

Browser not supported