1
נוהל עבודה תצ"ר
2
הגשת תצ"ר

 

מחלקת תכנון עיר – הגשת תכנית לצורכי רישום

כל חלקה בה קיימת חלוקת קרקע או הפקעות נדרשת הכנת תצ"ר ואישורה בוועדה המקומית כתנאי להיתר בנייה על פי תקנות התכנון התכנון והבנייה.

המודד מגיש את התוכנית לצורכי רישום לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה כדי לקבל את האישורים הדרושים.

כמו כן, המודד מגיש את התכנית לביקורת  ויתקן את כל הטעון תיקון, כפי שיידרש על ידי מפ"י או על ידי "מודד מבקר" עד קבלת האישורים כי התוכנית "כשרה לרישום". 

לאחר מכן יטפל המודד בהכנת מסמכי הרישום וידאג לכל שלבי הרישום בפנקסי המקרקעין כחוק: רישום הערות אזהרה של רשות העתיקות - תוך כדי ניסיון לצמצמן ככל שניתן; ביטול זכויות מעבר היסטוריות; ביטול שעבודים או משכנתאות או הסבתם; הכנת סדר פעולות לרישום על בסיס התצ"רים, לרבות רישום ראשון; קבלת דוחות ייעודי קרקע ממפ"י; הכנת תוכניות של זיקת ההנאה; שיוך חניות; זכויות מעבר וחנייה, שבילים וכד'; מסירת כל המסמכים הדרושים לבעלי הקרקע, לרשות מקרקעי ישראל ולרשם המקרקעין במחוז; קבלת המספרים הסופיים של החלקות בסיום הרישום ועדכון האורגינליים של הגושים על פי מספרים אלו.

הליכי תכנית לצורכי רישום :

  • אישור התוכנית ברשות מקרקעי ישראל ( במידת הצורך, אישור יעשה בטרם הגשה לועדה המקומית)
  • חתימת בעלי הקרקע ומגישי התצ"ר על גבי התצ"ר
  • צירוף נסחי טאבו
  • במקרה של סטייה מתב"ע נדרש פרסום התצ"ר  להתנגדויות בטרם יובא לוועדה
  • הגשת התוכנית לוועדה המקומית לתכנון ובנייה
  • חתימת התוכנית על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה מסירת התצ"ר לביקורת במפ"י או לביקורת על ידי מודד מבקר.
  • קבלת אישור "כשר לרישום".
  • אישור מסמכי הרישום על ידי רשות מקרקעי ישראל, הוועדה המקומית ושאר הבעלים.
  • הגשת מסמכי הרישום לרשם מקרקעין וטיפול בהשלמות והערות אם ישנן, עד להשלמת הרישום על ידי לשכת רישום המקרקעין.

 

 

פרוט גוש וחלקות * שדה חובה
גושחלקה 1חלקה 2חלקה 3חלקה 4חלקה5

כתובת הקרקע:

 


בעלי הקרקע/ בעלי עניין:

 

פרטי המגיש:

 


צירוף מסמכים: