תקנון הספרייה

1 .הספרייה פתוחה ל כ ל .

2 .שירותי השאלת הספרים ניתנים חינם לתושבי העיר.

3 .המנוי הינו אישי בלבד ואינו ניתן להעברה.

4 .הקורא/ת יהיה זכאי לשאול עד 4 ספרים בלבד בכל פעם.

5 .ספרי עיון יוחזרו לספריה בתוך פרק הזמן שהוקצב לשואל. ספרי "ספרות יפה" יוחזרו עד לחודש ימים ממועד תחילת ההשאלה, או לתקופה קצרה יותר בהתאם להחלטת צוות הספרייה. תקופת ההשאלה, כולל תקופות הארכה, לא תעלה על חודשיים בלבד. נא להקפיד על החזרת הספרים במועד. מועד ההחזרה יירשם בטופס מיוחד הנמצא בספר.

6 .קורא /ה שלא יחזיר/תחזיר ספר במועד יחויב/תחויב בתשלום בשל איחור בהחזרת ספר בסך 15 ,₪ וזאת בחלוף 30 ימים מהמועד שנקבע להחזרת הספר.

7 .השואל /ת אחראי/ת על שלמות הספר ועל ניקיונו. במקום ספר שאבד, התלכלך או הושחת – יש להביא ספר חדש או ספר משומש במצב טוב לפי שיקול דעת הספרן/ית. לחלופין, ניתן לשלם את מחירו הריאלי של הספר )מחיר שוק( בתוספת חמישים אחוז;

8 .קורא /ה שלא יחזיר/תחזיר ספר תוך הזמן שנקבע לו, תהא הנהלת הספרייה רשאית שלא להשאיל לו ספרים נוספים, לתקופה שתיקבע על ידי הנהלת הספרייה.

9 .אין הקורא/ה רשאי/ת להעביר לאדם אחר ספר ששאל/ה מהספרייה.

10 .על הקורא/ה להודיע מיד על שינוי בכתובתו/ה.

11 .בשל שירותים מיוחדים אלה יגבו התשלומים הבאים:

     (א) שמירת ספר לקורא לפי בקשתו – 5.₪

     (ב) מתן מסמך שנועד להישאר בידי הקורא, בין שהוא העתקה ממסמך הפתוח לעיון בספריה הציבורית ובין שאינו העתקה כאמור, מוגבל לעד 20 עמודים - בתעריף שייקבע מעת לעת על ידי הנהלת הספרייה.

12 .אני מאשר/ת בזאת משלוח הודעות מהספרייה לכתובת הדואר האלקטרוני או לטלפון הנייד שלי.

13 .הנהלת הספרייה רשאית להפסיק חברות של קורא/ה בספרייה, אם יעבור על הוראות התקנון, כולן או מקצתן.

קריאה נעימה.


הצהרה

קראתי והבנתי את התקנון ואני מקבל/ת על עצמי תנאי השאלה אלו.

פרטי בעל המנוי:

Browser not supported