1
פרטי בעל הדוכן
2
פרטי דוכן
3
הצהרה והתחייבות

מועד פתיחת הדוכן

פרטי בעלים

אמצעים לשמירת המזון (חובה) שדה חובה

אמצעים להכנה סופית של המזון במקום (חובה) שדה חובה

 

הריני מצהיר בזאת כי כל הפרטים לעיל הינם נכונים ומדויקים .

הנני מתחייב שלא לחרוג מתנאי משרד הבריאות שנמסרו לי , ידוע לי כי אי עמידה בתנאים תביא לסגירה מיידית של הדוכן והעמדת המזון שיוחזק בניגוד לתנאים .

Browser not supported