1
פרטי בעל הדוכן
2
פרטי דוכן
3
הצהרה והתחייבות

מועד פתיחת הדוכן

פרטי בעלים

אמצעים לשמירת המזון * שדה חובה

אמצעים להכנה סופית של המזון במקום * שדה חובה

 

הריני מצהיר בזאת כי כל הפרטים לעיל הינם נכונים ומדויקים .

הנני מתחייב שלא לחרוג מתנאי משרד הבריאות שנמסרו לי , ידוע לי כי אי עמידה בתנאים תביא לסגירה מיידית של הדוכן והעמדת המזון שיוחזק בניגוד לתנאים .

Browser not supported