הרינו להודיעך כי אינך חייב על פי חוק למסור לעירייה את המידע ומסירתו תלויה ברצונך ובהסכמתך. המידע יימסר לאגף שירותים חברתיים קהילתיים למטרת יצירת קשר"