1
פרטי הפונה
2
פרטי הבקשה

 

 

 


 שנקבעה מטעמך או לקיום מטרה שהנך מופקד עליה לפי סעיף 1 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 (להלן-החוק), כמפורט להלן:

מיקום העסק המבוקש שלגביו מוגשת הבקשה (חובה) שדה חובה
רחובמס' ביתמס' חנות / יח'מיקודקומהשטח העסק

סוג העסק המבוקש: (תיאור העיסוק והמספר הסידורי בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי),התשע"ג-2013 (חובה) שדה חובה
מס' סידורי בצותיאור העסקהערות

פרטי המשיג (בסעיף 7ג5(א) לחוק נקבעו ההחלטות והדרישות שעליהן ניתן להגיש השגה)


נספחים מצורפים: (חובה) שדה חובה

סכום לתשלום:

הערה: יש לשלם אגרת השגה במעמד הגשת הבקשה.

בעד כל השגה לפי תקנה 11ד תשולם אגרה בסכום הקבוע בתקנה 34(א), כפי שהשתנה לפי תקנה 37.