1
פרטי הפונה
2
פרטי הבקשה

 

 

 

 

 

הצהרה (חובה) שדה חובה

Browser not supported

הרינו להודיעך כי חלה עליך חובה חוקית למסירת המידע לשם החזקתו או שימוש בו כמאגר מידע.

המידע ישמש למטרת החלפת מספר המשלם למספר משלמת. המידע יימסר ל_____ למטרת______.