1
פרטים הפונה
2
פרטי הנכס

הוראות למילוי הטופס:

הסבת חיוב ארנונה משוכר/ת לבעל/ת הנכס נעשית אך ורק ממועד מסירת הודעת השוכר/ת על חדילת החזקה.


 

 

כתובת הנכס: 

בעלים \ שוכר/ת יוצא/ת:

 

 

הצהרה (חובה) שדה חובה

Browser not supported

הרינו להודיעך כי חלה עליך חובה חוקית למסירת המידע לשם החזקתו או שימוש בו כמאגר מידע.

המידע ישמש למטרת החזרת נכס לבעליו.