*הרינו להודיעך כי חלה עליך חובה חוקית למסירת המידע לשם החזקתו או שימוש בו כמאגר מידע.
*המידע ישמש למטרת בירור/תשלום היטלים ואגרות.