1
הוראות למילוי הטופס
2
פרטים אישיים
3
פרטי הנכס
4
צירוף מסמכים והצהרה

הוראות למילוי הטופס

פטור נכס ריק ניתן בדיעבד בתום התקופה בה הנכס היה ריק או לאחר 6 חודשים לפי המוקדם מבניהם.

פרטי הזכאות להנחה מגורים -
פטור נכס ריק יינתן מתוקף תקנה 13 לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), תשנ"ג – 1993.
הפטור ניתן לתקופה מינימלית של חודש ימים ועד 6 חודשים במצטבר. לאורך כל תקופת הבעלות בנכס. פטור זה הינו בשיעור של 100%.
הנכס ריק ואין עושים בו שימוש לתקופה של מינימום חודש ימים ברציפות ועד מקסימום של 6 חודשים במצטבר.
על הבעלים להגיש את הבקשה בתחילת התקופה המבוקשת. (ראו טופס למטה)

שיעור ההנחה 100% מגודל הנכס.

המסמכים הנדרשים-
בסוף תקופה בה הנכס היה ריק, יש להגיש למחלקת השומה את המסמכים הבאים:
1. דו"ח צריכות ממפעל המים בגין התקופה בה הנכס היה ריק.
2. דו"ח צריכות חשמל בגין התקופה בה הנכס היה ריק.
3. תצהיר עצמי של הבעלים המפרט את התקופה בה הנכס עמד ריק. (ראו טופס הצהרה למטה).

פרטי הזכאות להנחה עסקים -
פטור נכס ריק לעסקים ניתן למינימום של חודש ימים ולמקסימום של 6 חודשים פטור של 100% ול – 6 חדשים נוספים פטור של 50% מסך הארנונה.

המסמכים הנדרשים-
בסוף תקופה בה הנכס היה ריק, יש להגיש למחלקת השומה, את המסמכים הבאים:
1. דו"ח צריכות ממפעל המים בגין התקופה בה הנכס היה ריק.
2. דו"ח צריכות חשמל בגין התקופה בה הנכס היה ריק.
3. תצהיר עו"ד או רו"ח עם פירוט על כך שהנכס עמד ריק ולא היו הכנסות מהשכרתו בתקופה זו, תוך פירוט מדויק של תקופת הפטור המבוקשת, קרי ממתי עד מתי הנכס עמד ריק.

 

 

כתובת הנכס:

 

 

הצהרה (חובה) שדה חובה

Browser not supported

הרינו להודיעך כי חלה עליך חובה חוקית למסירת המידע לשם החזקתו או שימוש בו כמאגר מידע.

המידע ישמש למטרת בדיקת זכאות לקבלת פטור נכס ריק.