1
הוראות למילוי הטופס
2
פרטים אישיים
3
פרטי הנכס
4
צירוף מסמכים והצהרה

על פי החלטת מועצת העירייה, המבוססת על תקנות 12 ו-13 ההנחה תינתן ממועד הגשת הבקשה לעירייה בכפוף לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), ניתנת הנחה כמפורט להלן:

פטור בגין נכס חדש וריק

מחזיק שהוא הבעל הראשון של נכס חדש ריק, שבנייתו הסתיימה, הוא ראוי לשימוש ואין משתמשים בו במשך תקופה רצופה של עד 12 חודשים וכל עוד הנכס ריק כאמור – הזכאות להנחה בשיעור 100% (תקנה 12).

פטור בגין נכס ריק

מחזיק של נכס ריק מכל אדם וחפץ, שלא נעשה בו שימוש לתקופה של לפחות 30 יום ברציפות – הזכאות להנחה בשיעור 100%, לתקופה מצטברת של עד 6 חודשים בתקופת בעלות אחת (תקנה 13).

הבקשה צריכה להיות מוגשת על ידי בעל בנכס.

זיכוי בגין פטור נכס ריק ניתן בדיעבד, בתום התקופה בה הנכס היה ריק – חלה חובת הודעה לעירייה בתום תקופת הזכאות בצירוף המסמכים הנדרשים בהתאם לסוג הבקשה.

לידיעה, ניצול זכאות לפטור לפי תקנה 12 מבטל את הזכאות לניצול פטור לפי תקנה 13 בגין אותו הנכס.

המסמכים הנדרשים להגשה בתום תקופת הזכאות לצורך מימוש הפטור:

  1. דו"ח צריכות ממפעל המים בגין התקופה בה הנכס היה ריק.
  2. דו"ח צריכות חשמל בגין התקופה בה הנכס היה ריק.

פרטי הזכאות להנחה בעסקים
פטור נכס ריק לעסקים ניתן לתקופה של לפחות 30 ימים רצופים ועד ל-6 חודשים,

בשיעור של 100%, בנוסף לתקופה של 6 חדשים בשיעור של 50% מסך הארנונה.

המסמכים הנדרשים להגשה בתום תקופת הזכאות לצורך מימוש הפטור:
תצהיר עו"ד או רו"ח בגין התקופה בה הנכס עמד ריק ולא היו הכנסות מהשכרתו בתקופה המבוקשת.

***חשוב לציין הגשת בקשה להנחה אינה דוחה את מועד תשלום הארנונה, כמו כן לא פוטרת הודעה שניה לצורך השלמת המסמכים ומימוש ההנחה.

 

 

כתובת הנכס:

 

 

הצהרה (חובה) שדה חובה

Browser not supported

הרינו להודיעך כי חלה עליך חובה חוקית למסירת המידע לשם החזקתו או שימוש בו כמאגר מידע.

המידע ישמש למטרת בדיקת זכאות לקבלת פטור נכס ריק.