1
הוראות למילוי הטופס
2
פרטים אישיים
3
פרטי הנכס
4
צירוף מסמכים והצהרה

בהתאם לקבוע בחוק (סעיף 330 לפקודת העיריות) נכס שנהרס לחלוטין או נכס שניזוק כך שלא ניתן כלל להשתמש בו ואין משתמשים בו, ניתן לקבל בגינו פטור מארנונה.

יש לשים לב כי החוק קובע שהפטור מארנונה יינתן רק מיום מסירת הודעה על כך לעירייה ולא מיום היות הנכס לא ראוי לשימוש.

תקופת הפטור הינה ל-3 שנים.

מסמכים נדרשים לקבלת הפטור:

  1. הסכם / חוזה עם קבלן שיפוצים.
  2. חשבוניות / קבלות / כתב כמויות בגין חומרי גלם בלבד (כלים סניטריים, חומרי בניה, ריצוף, אינסטלציה וכו').
  3. תמונות מצב הריסה / שיפוץ.
  4. במידה ואין הסכם נדרש להעביר תצהיר הכולל פירוט עבודות ותקופת השיפוץ בנכס.

לא יאושרו בקשות רטרואקטיביות אשר הוגשו באיחור, אלא אם כן תינתן סיבה מוצדקת.

  • במידת הצורך העירייה רשאית לדרוש תצהיר מעו"ד / רו"ח.
  • במידה וקיים דו"ח שמאי / מהנדס יש לצרפו לבקשה.

** בקשות לקבלת פטור בגין " נכס לא ראוי לשימוש ", נדרשת הודעה מראש.

 

 

 

כתובת הנכס:

 

 

הצהרה (חובה) שדה חובה

Browser not supported

הרינו להודיעך כי חלה עליך חובה חוקית למסירת המידע לשם החזקתו או שימוש בו כמאגר מידע.

המידע ישמש למטרת בדיקת זכאותך למתן פטור בגין נכס הרוס/שיפוצים.