1
הוראות למילוי הטופס
2
פרטים אישיים
3
פרטי הנכס
4
צירוף מסמכים והצהרה

הוראות למילוי הטופס:

נכס הרוס/בשיפוץ הנו נכס שלא משתמשים ולא יכולים להשתמש בו.

הפטור יינתן רק כאשר לא ניתן להשתמש ולא משתמשים בכל הנכס ורק לאחר בדיקת פקח בנכס.

לא יאושרו בקשות רטרואקטיביות אלא אם כן תינתן סיבה מוצדקת להגשה באיחור.

לבקשה רטרואקטיבית יש לצרף:

בקשה מנומקת להגשת הבקשה באיחור.

  • הסכם עם הקבלן שביצע את השיפוץ וחשבוניות התשלום.
  • תמונות על מצב הנכס.
  • במידת הצורך תצהיר מעו"ד/ רו"ח.
  • במידה וקיים דו"ח שמאי יש לצרפו.

 

 

 

כתובת הנכס:

 

 

הצהרה (חובה) שדה חובה

Browser not supported

הרינו להודיעך כי חלה עליך חובה חוקית למסירת המידע לשם החזקתו או שימוש בו כמאגר מידע.

המידע ישמש למטרת בדיקת זכאותך למתן פטור בגין נכס הרוס/שיפוצים.