1
הוראות למילוי הטופס
2
פרטי הפונה
3
צירוף מסמכים והצהרה

הוראות למילוי הטופס

 

מסמכים שיש לצרף לבקשה:

  1. צילום ת.ז. כולל ספח מעודכן לכתובת הנכס עבורו מבוקשת ההנחה
  2. אישור מוסד נותן הגמלה (ביטוח לאומי, משרד הביטחון/האוצר וכו')
  3. תושב/ת חדש/ה – אישור על אי קבלת הנחה במקום המגורים הקודם
  4. לנכס בשכירות – יש לצרף הסכם שכירות בתוקף

לתשומת ליבכם

  1. פונה אשר בבעלותו/ה יותר מדירה אחת, זכאי/ת להנחה אחת בלבד בדירה בה הוא/ היא מתגורר/ת.
  2. אם חשבון הארנונה אינו מופיע על שם מבקש/ת ההנחה, יש להציג חוזה שכירות/רכישה לשם הסבת חיוב הארנונה על שם מבקש/ת ההנחה.
  3. במידה ומתגוררים בנכס מס’ שותפים יש לציין זאת בבקשה להנחה
  4. ניתן להגיש בקשה עד לתאריך 30/06/2017 ולשנת הכספים הנוכחית בלבד
  5. העירייה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מסמכים נוספים להוכחת הזכאות ולבדוק את הפרטים המופיעים בטופס הבקשה להנחה בכל האמצעים העומדים לרשותה

אסמכתא לזכאות להנחה על פי הרשימה שלהלן

שם ההנחה % ההנחה הגבלת מ"ר מסמכים נדרשים
אזרח ותיק 25% עד 100 מ"ר אישור על קבלת גמלה מביטוח לאומי
אזרח ותיק 30% עד 100 מ"ר אישור על קבלת גמלה, תעודת אזרח ותיק ואישורים על כלל ההכנסות של בני הזוג ממקור כלשהוא + 3 תדפיסי בנק אחרונים
אזרח ותיק 100% עד 100 מ"ר אישור מביטוח לאומי על קבלת גמלת השלמת הכנסה
אזרח ותיק - נכה 100% עד 100 מ"ר אישור מביטוח לאומי על קבלת גמלה
נכות אי כושר 75% ומעלה 80% עד 140 מ"ר* אישור על קבלת גמלה מביטוח לאומי
נכות רפואית 90% ומעלה 40% עד 140 מ"ר* אישור על אחוזי נכות מביטוח לאומי או ממס הכנסה
ילד נכה 33% עד 100 מ"ר אישור על קבלת גמלה מביטוח לאומי
נכה משרד הביטחון 66% עד 70 מ"ר אישור ממשרד הביטחון
אסיר ציון וחסיד אומות העולם 66% עד 70 מ"ר אישור מהמוסד נותן הגמלה
נרדפי נאצים 66% עד 70 מ"ר אישור ממשרד האוצר
נפגעי פעולות איבה 66% עד 70 מ"ר אישור מביטוח לאומי/משרד הביטחון
עולה חדש 90% עד 100 מ"ר תעודת עולה
עיוור 90% על כל שטח הנכס תעודת עיוור
סיעוד 70% על כל שטח הנכס אישור על קבלת גמלה מביטוח לאומי
חייל בשרות סדיר/שרות אזרחי 100% עד 70 מ"ר אישור שרות סדיר / שרות אזרחי
הורה עצמאי 20% עד 140 מ"ר* צילום ת.ז + ספח + תעודת גירושין + הסכם גירושין
משרת מילואים פעיל 5% על כל שטח הנכס תעודת משרת מילואים פעיל
מפקד בשירות פעיל 25% עד 100 מ"ר תעודת מפקד מילואים פעיל

* ההנחה תינתן על גודל הנכס ע"פ צו ארנונה.

 

 

כתובת הנכס:

 

הצהרה (חובה) שדה חובה

Browser not supported

הרינו להודיעך כי חלה עליך חובה חוקית למסירת המידע לשם החזקתו או שימוש בו כמאגר מידע.

המידע ישמש למטרת בדיקת זכאותך לקבלת הנחה בארנונה.