1
הוראות למילוי הטופס
2
פרטי הפונה
3
צירוף מסמכים והצהרה

הוראות למילוי הטופס

מסמכים שיש לצרף לבקשה:

  1. צילום ת.ז. כולל ספח מעודכן לכתובת הנכס עבורו מבוקשת ההנחה
  2. אישור מוסד נותן הגמלה (ביטוח לאומי, משרד הביטחון/האוצר וכו')
  3. תושב/ת חדש/ה – אישור על אי קבלת הנחה במקום המגורים הקודם
  4. לנכס בשכירות – יש לצרף הסכם שכירות בתוקף

לתשומת ליבכם

  1. פונה אשר בבעלותו/ה יותר מדירה אחת, זכאי/ת להנחה אחת בלבד בדירה בה הוא/ היא מתגורר/ת.
  2. אם חשבון הארנונה אינו מופיע על שם מבקש/ת ההנחה, יש להציג חוזה שכירות/רכישה לשם הסבת חיוב הארנונה על שם מבקש/ת ההנחה.
  3. במידה ומתגוררים בנכס מס’ שותפים יש לציין זאת בבקשה להנחה
  4. ניתן להגיש בקשה עד לתאריך 30/06/2017 ולשנת הכספים הנוכחית בלבד
  5. העירייה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מסמכים נוספים להוכחת הזכאות ולבדוק את הפרטים המופיעים בטופס הבקשה להנחה בכל האמצעים העומדים לרשותה

אסמכתא לזכאות להנחה על פי הרשימה שלהלן

שם ההנחה % ההנחה הגבלת מ"ר מסמכים נדרשים
אזרח ותיק 25% עד 100 מ"ר אישור על קבלת גמלה מביטוח לאומי
אזרח ותיק 30% עד 100 מ"ר אישור על קבלת גמלה תעודת אזרח ותיק ו 3 תלושי שכר
אזרח ותיק 100% עד 100 מ"ר אישור מביטוח לאומי על קבלת גמלת השלמת הכנסה
אזרח ותיק - נכה 100% עד 100 מ"ר אישור מביטוח לאומי על קבלת גמלה ו 3 תלושי שכר
נכות אי כושר 75% ומעלה 80%   אישור על קבלת גמלה מביטוח לאומי
נכות רפואית 90% ומעלה 40%   אישור על אחוזי הנכות
ילד נכה 33% עד 100 מ"ר אישור על קבלת גמלה מביטוח לאומי
נכה משרד הביטחון 66% ** אישור ממשרד הביטחון
אסיר ציון וחסיד אומות העולם 66% ** אישור מהמוסד נותן הגמלה
נרדפי נאצים 66% ** אישור ממשרד האוצר
נפגעי פעולות איבה 66% ** אישור מביטוח לאומי/משרד הביטחון
עולה חדש 90% עד 100 מ"ר תעודת עולה
עיוור 90%   תעודת עיוור
סיעוד 70%   אישור על קבלת גמלה מביטוח לאומי
חייל בשרות סדיר/שרות אזרחי 100% ** אישור מקצין העיר
הורה עצמאי 20%   צילום ת.ז
גמלתהבטחת הכנסה/מזונות 70%   אישור על קבלת גמלה מביטוח לאומי ברצף זכאות החל מחודש 12/2002

**עד 4 נפשות, עד 70 מ"ר מעל 4 נפשות עד 90 מ"ר

 

 

כתובת הנכס:

 

 

הצהרה (חובה) שדה חובה

Browser not supported

הרינו להודיעך כי חלה עליך חובה חוקית למסירת המידע לשם החזקתו או שימוש בו כמאגר מידע.

המידע ישמש למטרת בדיקת זכאותך לקבלת הנחה בארנונה.