1
הוראות למילוי הטופס
2
פרטי הפונה
3
צירוף מסמכים והצהרה

הוראות למילוי הטופס

 

מסמכים שיש לצרף לבקשה:

  1. צילום ת.ז. כולל ספח מעודכן לכתובת הנכס עבורו מבוקשת ההנחה.
  2. אישור מוסד נותן הגמלה (ביטוח לאומי, משרד הביטחון/האוצר וכו').
  3. תושב/תושבת חדש/חדשה – אישור על אי קבלת הנחה במקום המגורים הקודם.
  4. לנכס בשכירות – יש לצרף הסכם שכירות בתוקף.

לתשומת ליבכם:

  1. פונה אשר בבעלותו/בעלותה יותר מדירה אחת, זכאי/זכאית להנחה אחת בלבד בדירה בה הוא/היא מתגורר/מתגוררת.
  2. אם חשבון הארנונה אינו מופיע על שם מבקש/מבקשת ההנחה, יש להציג חוזה שכירות/רכישה לשם הסבת חיוב הארנונה על שם מבקש/מבקשת ההנחה.
  3. במידה ומתגוררים בנכס מספר שותפים יש לציין זאת בבקשה להנחה.
  4. העירייה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מסמכים נוספים להוכחת הזכאות ולבדוק את הפרטים המופיעים בטופס הבקשה להנחה בכל האמצעים העומדים לרשותה.

אסמכתא לזכאות להנחה על פי הרשימה שלהלן:

שם ההנחה

אחוז ההנחה

הגבלת מ"ר

מסמכים נדרשים

אזרח/אזרחית ותיק/ותיקה

25%

עד 100 מ"ר

אישור על קבלת גמלה מביטוח לאומי

אזרח/אזרחית ותיק/ותיקה

30%

עד 100 מ"ר

אישור על קבלת גמלה, תעודת אזרח/אזרחית ותיק/ותיקה ואישורים על כלל ההכנסות של בני הזוג ממקור כלשהוא + 3 תדפיסי בנק אחרונים

אזרח/אזרחית ותיק/ותיקה

100%

עד 100 מ"ר

אישור מביטוח לאומי על קבלת גמלת השלמת הכנסה

אזרח/אזרחית ותיק/ותיקה - נכה

100%

עד 100 מ"ר

אישור מביטוח לאומי על קבלת גמלה

נכות אי כושר 75% ומעלה

80%

עד 140 מ"ר*

אישור על קבלת גמלה מביטוח לאומי

נכות רפואית 90% ומעלה

40%

עד 140 מ"ר*

אישור על אחוזי נכות מביטוח לאומי או ממס הכנסה

ילד/ילדה נכה

33%

עד 100 מ"ר

אישור על קבלת גמלה מביטוח לאומי

נכה משרד הביטחון

66%

עד 70 מ"ר

אישור ממשרד הביטחון

אסיר/אסירת ציון וחסיד/חסידת אומות העולם

66%

עד 70 מ"ר

אישור מהמוסד נותן הגמלה

נרדפי נאצים

66%

עד 70 מ"ר

אישור ממשרד האוצר

נפגעי פעולות איבה

66%

עד 70 מ"ר

אישור מביטוח לאומי/משרד הביטחון

עולה חדש

90%

עד 100 מ"ר

תעודת עולה

עיוור/עיוורת

90%

על כל שטח הנכס

תעודת עיוור

סיעוד

70%

על כל שטח הנכס

אישור על קבלת גמלה מביטוח לאומי

חייל/חיילת בשרות סדיר/שרות אזרחי

100%

עד 70 מ"ר

אישור שרות סדיר / שרות אזרחי

הורה עצמאי

20%

עד 140 מ"ר*

צילום ת.ז + ספח + תעודת גירושין + הסכם גירושין

משרת/משרתת מילואים פעיל/פעילה

5%

על כל שטח הנכס

תעודת משרת/משרתת מילואים פעיל/פעילה

 

 

כתובת הנכס:

 הצהרה (חובה) שדה חובה

Browser not supported

הרינו להודיעך כי חלה עליך חובה חוקית למסירת המידע לשם החזקתו או שימוש בו כמאגר מידע.

המידע ישמש למטרת בדיקת זכאותך לקבלת הנחה בארנונה.