1
פרטי הפונה
2
פרטי הבקשה
3
הצהרת הפונה

 

 

 

צירוף מסמכים:

הנני מתחייב בזאת לנקוט בכל האמצעים לשמירת הסדר הציבורי בחזית בית העסק, לשמור על מעבר חופשי לציבור ולמנוע מטרדים מהתושבים בסביבת בית העסק.

ידוע לי כי בהיתר יכללו תנאים מגבילים שנועדו למנוע מטרדים ומפגעים.

ידוע לי כי אי עמידה בתנאים אלה בכולם או במקצתם, עלול להביא לביטול מידי של ההיתר ולאי חידושו.

Browser not supported