1
הוראות למילוי הטופס
2
פרטים אישיים
3
פרטי בעל/ת הנכס
4
פרטי הקונה או מקבל/ת הנכס
5
הגשת הבקשה

*הטופס אינו מיועד לצורך בקשה לאישור טאבו לטובת משכנתא

דירה רגילה – דירה בבניין רב קומות, דירה בקומת ביניים ללא ממשק קרקע ושאינה בקומה אחרונה.

הוראות למילוי הטופס

 1. העברת זכויות בנכס מותנית בהמצאת אישור עירייה המופנה אל רשם המקרקעין שלפיו כל החובות המגיעים לעירייה מאת בעל הנכס סולקו במלואם.
 2. ככל שתיבדק הבקשה, ייתכן ויידרשו מסמכים נוספים, מסמכים אלו מהווים בסיס להגשת הבקשה. 
 3. יש לפרוע את כל החובות הרובצים על הנכס במזומן או בהמחאה בנקאית ולפרוע שקים דחויים אשר ניתנו וטרם הגיע זמן פירעונם.
 4. יש לשלם אגרה ע"ס 53 ₪ בגין חלק מחלקה, 365 ₪ בגין חלקה שלמה. 
 5. משך הטיפול בבקשה 14 ימי עסקים בהתאם לסוג הבקשה. 

לתשומת לבכם  -

האישור לטאבו יישלח לכתובת הדואר האלקטרוני שתירשם בבקשה.

אנא בדקו והקפידו על כתובת תקינה ונכונה.

למען הסר ספק, רשם המקרקעין לא מחייב הצגת אישור טאבו מקורי וניתן להציג העתק של האישור.

בקשה ללא כתובת דואר אלקטרוני , תמתין לאיסוף עצמי במשרדי העירייה.  

הנחיות להגשת מסמכים למבקשי אישור לטאבו : 

אישור היעדר חובות לרשם המקרקעין לצורך מכירה

 • נסח טאבו מחודש אחרון.
 • הסכם מכר הכולל מועד מסירת חזקה.
 • במידה ויש שוכרים בנכס, חוזה שכירות עדכני.
 • הסכם קומבינציה במידת הצורך.

אישור היעדר חובות לרשם המקרקעין לצורך העברה אגב גירושין

 • נסח טאבו מחודש אחרון.
 • הסכם גירושין וחלוקת הנכס.
 • במידה ויש  חוזה קניית/ המחאת  זכויות בנכס.
 • במידה וישנם שוכרים בנכס, חוזה שכירות.
 • ככל והסכם הגירושין קובע שהצדדים יחתמו על חוזה / תצהירים או כל התחייבות אחרת בקשר לנכס, יש להמציא את המסמכים הרלוונטיים בהתאם. 

אישור היעדר חובות לרשם המקרקעין לצורך אישור העברה ללא תמורה/מתנה 

 • נסח טאבו מחודש אחרון.
 • תצהירי העברה ללא תמורה של מקבל נותן/ הסכם מתנה חתום ע"י שני הצדדים.
 • במידה ויש שוכרים בנכס, חוזה שכירות עדכני.

אישור היעדר חובות לרשם המקרקעין לצורך העברה אגב ירושה

 • נסח טאבו מחודש אחרון.
 • צו ירושה וצו קיום צוואה.
 • במידה ויש שוכרים בנכס, חוזה שכירות עדכני.

 

 

 

 

כתובת הנכס: 

כפי שמופיע מנסח טאבו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

הצהרה (חובה) שדה חובה

Browser not supported

הרינו להודיעך כי חלה עליך חובה חוקית למסירת המידע לשם החזקתו או שימוש בו כמאגר מידע.

המידע ישמש למטרת מתן אישור היעדר חובות לרשם המקרקעין.