1
2

פרטי העסק

הריני מבקש כפל רשיון מהסיבות הבאות (חובה) שדה חובה

 

 

הצהרה וחתימה

הצהרת בעל העסק בדבר התאמת העסק לרשיון ולתוכנית העסק כפי שאושרה:

  • הריני מצהיר בזאת כי לא חל שינוי בעסק לעומת התוכנית שעל פיה ניתן הרישיון
  • לא חל כל שינוי בבעלות העסק ובסוג העסק כפי שאושר ברישיון
  • ודוע לי כי במידה וחל שינוי בעסק - שינוי בבעלות, שינוי במבנה הפיזי או שינוי בסוג הפעילות, רישיון העסק וכפל הרשיון שאקבל אינם תקפים עוד

מצורף בזאת טופס בקשה לרשיון עם פרטי העסק כפי שהוא פועל היום לצורך בדיקת התאמת פרטי הרשיון למצב העכשווי ועדכון הפרטים ברישומכם.

 

Browser not supported