1
2
3

 פרטי העסק - זיהוי

 

מהות העסק לפי צו רישוי עסקים

 

תאור התפריט המוגש בעסק

עם תיאור מפורט של תהליך העבודה של כל פריט

עיקרית

פריטים נוספים

מספר המנות המיוצאות ביום לפי

פירוט חומרי הגלם לפי התפלגות

פירוט צריכות מים לחודש והתפלגות שימושים (סניטרי –מטבח)

שעות עבודה

מידע נוסף

 

 

מסמכים מצורפים וחתימה

 

Browser not supported

אני מצהיר/ה בזאת כי כל הפרטים שנמסרו לעיל נכונים ומדויקים

Browser not supported

אני מצהיר/ה בזאת כי כל הפרטים שנמסרו לעיל נכונים ומדויקים