מצהיר ומתחייב בזאת כי:
  • בעסק הנ"ל לא מוחזקים ולא נמכרים ו/או מוגשים משקאות משכרים לצריכה במקום העסק )כולל בירה(
  • ידוע לי כי במידה ואהיה מעוניין למכור ו/או להגיש משקאות משכרים יהי עלי לקבל מראש אישור בכתב על כך מאת רשות הרישוי ומשטרת ישראל
  • התפוסה בעסק היא עד 200 מקומות ישיבה
  • ידוע לי כי ככל שיונפק לי רשיון עסק – תנאי בו יהיה איסור על החזקה, צריכה ומכירה של משקאות משכרים
  • הוסברה לי חשיבות הצהרה זו ומשמעותה, קיבלתי את כל המידע על המשמעות שיש במכירת ו/או הגשת משקאות משכרים ללא רישיון עסק והבנתי את ההשלכות שיכולות לנבוע מכך
  • במידה וההצהרה ניתנת ע"י מנהל של תאגיד או שותף - אני מתחייב להעביר את המידע שנמסר לי לשאר בעלי העסק ולעובדים בעסק וחלה עליי האחריות לוודא שכל האמור לעיל הובן על ידם

Browser not supported

זהו שמי , זו חתימתי ותוכן הצהרתי אמת