במקרה של הורה עצמאי, נדרשת נוכחות של שני ההורים באגף החינוך או לחילופין, צירוף טופס "כתב הצהרה והתחייבות בפני עו"ד" חתום ע"י עו"ד.

*הורה עצמאי – "כהגדרתו בחוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי, תשנ"ב, 

להורדת טופס "כתב הצהרה והתחייבות בפני עו"ד" לחץ כאן

כמו כן, יש לצרף צילום תעודת זהות של שני ההורים +ספח עם פרטי הילד/ה

1
פרטי הפונה
2
פרטי הבקשה
3
ויתור סודיות

 

פרטי הילד/ה:

 

פרטי בית ספר קודם:


פרטי הורים (חובה) שדה חובה
שם ההורהתעודת זהותנייד

כתובת מגורים:


צירוף מסמכים נדרשים:

 

אני מאשר/ת ליועצת ביה"ס למסור אינפורמציה הנוגעת להישגים הלימודיים ולמצב הרגשי של בני/בתי, ולהעבירה לגורמים הרלוונטיים באגף החינוך וליועצת חט"ב בכל הקשור לרישומו/ה ושיבוצו/ה לחטיבה בשנת הלימודים תש"פ.

על החתום/ה:

Browser not supported

Browser not supported