1
פרטי הפונה
2
קריטריונים להגשת בקשת ההנחה
3
טופס בקשת הנחה למסגרת יול"א
4
מסמכים נדרשים לבקשה
5
הצהרת הפונה

שלום ותודה שפנית אלינו,

הטפסים הנדרשים למילוי הבקשה:

  1. חשבון עובר ושב שלושה חודשים אחורה.
  2. ת"ז + ספח ( הורה עצמאי כתב התחייבות להורה עצמאי).
  3. קצבאות ביטוח לאומי במידה וקיימות.

בברכה,
מחלקת גני ילדים אגף החינוך

 

 

קריטריונים להגשת בקשת הנחה:

וועדת ההנחות תהא סוברנית למתן הנחות עפ"י שיקול דעתה, ובהתאם לקריטריונים המפורטים  להלן:

1. בעלי הכנסה נמוכה (הכנסה חודשית ממוצעת לנפש, שלא תעלה על 2,800 ₪ ברוטו לחודש). משפחה שבראשה הורה עצמאי, כהגדרתו בחוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי, תשנ"ב-1992, תהיה זכאית לתוספת של נפש אחת לצורך חישוב הכנסה ממוצעת לנפש.

2. נזקק/ת -   מבקש/ת שעונה על אחת מההגדרות שלהלן ללא תלות במבחן ההכנסה.
 2.1 שנגרמו לו/לה  הוצאות חריגות במיוחד בשל טיפול רפואי חד פעמי או מתמשך, שלו/שלה או של בן משפחתו/משפחתה המתגורר עימו/עימה.
 2.2 שקרה לו אירוע אשר הביא להרעה משמעותית בלתי צפויה במצבו החומרי: פשיטת רגל, כונס נכסים הוצאה לפועל וכדומה.

3.  תושב העונה על הגדרת נזקק ובנוסף בעל הכנסה נמוכה.

פרטי הילד/ה:

 


פרטי הורה 1:

פרטי הורה 2:


אחים ואחיות עד גיל 18
שםמס' ת.זשנה וחודש


Browser not supported

על מנת לאמת את העובדות המפורטות בבקשת ההנחה, נדרשים מבקשי ההנחה לצרף את המסמכים שלהלן. בקשה שלא יצורפו אליה האישורים המתאימים לא תידון כלל. (נא לסמן את המקום המתאים)

הנני מצהיר/ה בזה כי כל הפרטים הרשומים לעיל הם נכונים וכי לא העלמתי פרט כל שהוא מהפרטים שהתבקשתי למלא. ידוע לי כי במידה ותאושר לי הנחה הרי שהיא תאושר על סמך הפרטים שהמצאתי לעיל.

* העירייה רשאית לבצע חקירה כלכלית מטעמה ובמידה ויתברר כי הפרטים לעיל אינם מלאים או מדויקים, תבוטל ההנחה.

Browser not supported