1
פרטי הפונה
2
פרטי הבקשה
3
אישור עו"ד

 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן, צפויים לי העונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

2. התלמיד מתגורר בכתובת:

4. אני מתחייב/ת להודיע למח' גני ילדים / חינוך יסודי בעיריית כפר סבא על כל שינוי בכתובת.

5. ידוע לי, שאם יימצא שהדיווח שלי אינו אמת, תהיה העירייה רשאית להעביר את התלמיד/ה לגן/בית ספר באזור מגוריו בפועל, וכי אין בכך כדי לגרוע מזכויותיה האחרות על פי כל דין.

6. אני מצהיר/ה בזהכי זה שמי וזו אכן חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

Browser not supported

 

ולאחר שהזרתיו/יה לומר את האמת וכי אם לא יעשה כן, צפויים לו/לה עונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות ההצהרה הכתובה מעלה וחתם/מה על התצהיר בפני.

Browser not supported