1
פרטי הפונה
2
פרטי הבקשה

 

 

בהמשך לבקשתי לרשום את בני/בתי לגן עירוני למסגרת יום לימודים ארוך, אני החתום/ה מטה מצהיר/ה כי ידוע לי ואני מתחייב/ת כדלקמן:

 1. שנת הלימודים תחל ביום 1 בספטמבר ותסתיים ביום 30 ביוני ועד בכלל (בכפוף ללוח החופשות שיפורסם בסמוך לפתיחת שנת הלימודים).
  הגן יפעל בימים ראשון - חמישי מהשעה 7:30 ועד השעה 17:00 ובימי שישי יפעל הגן עד השעה 12:45.
  במהלך החגים ובחופשות, לרבות חופשת הקיץ, לא יתקיימו לימודים בימי שישי בגן הילדים.
   
 2. אני מתחייב/ת לשלם לעיריית כפר סבא מדי חודש בחודשו שכר לימוד בגין קיום יום לימודים ארוך (להלן: שכר לימוד) וזאת באמצעות 10 תשלומים, על פי הפירוט בסעיף 4.
  ידוע לי כי שכר הלימוד בגין שנת הלימודים הבאה מתעדכן מדי שנה במהלך חודש אוגוסט ו/או בהתאם להוראות כל דין.
  התשלום בגין קייטנת קיץ (חודש יולי) ייעשה בנפרד ובכפוף לרישום מראש.
   
 3. הנני מתחייב/ת לשלם לעיריית כפר – סבא כל תוספת לשכר הלימוד במהלך שנת הלימודים שעניינה תוספת שכר בהסכמים קיבוציים ו/או הפרשי מדד.
   
 4.  א. את שכר הלימוד אשלם ב – 10 תשלומים חודשיים באמצעות הרשאה לחיוב חשבוני בבנק או באמצעות הרשאה לחיוב כרטיס אשראי מועדים            שיקבעו החל מחודש ספטמבר- מועד תחילת שנת הלימודים.
    ב. ידוע לי ואני מסכים/ה כי אם לא אשלם תשלום כלשהו במועדו ובמלאו, אחויב בתשלומי פיגורים כקבוע בחוק הרשויות המקומיות (ריבית       
        והפרשי   הצמדה של תשלומי חובה) תש"ם 1980, זאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר שהעירייה תהא רשאית לנקוט, לרבות הוצאת הילד/ה מהגן
        כמפורט להלן.
   
 5. עיריית כפר סבא תהיה זכאית לסגור או להפסיק את הפעילות בגני יול"א במקרה של שעת חירום , שביתה כתוצאה מכוח עליון וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
  במקרה כאמור לא יהיה ההורה זכאי להחזר כלשהו בגין הימים שבהם לא פעל הגן.
   
 6. ידוע לי כי קיום יום לימודים ארוך הינו שירות שניתן על ידי העירייה שהיא איננה חיבת לתתו. אי תשלום של אחד או יותר מהתשלומים אותם התחייבתי לשלם, פוגם באפשרות תפעולו התקין של הגן ופוגע אף בילדים האחרים שמשלמים את שכר הלימוד בצורה סדירה.
  אי לכך, הנני מצהיר/ה כי ידוע לי וכי אני מסכים/ה לכך שאם לא אשלם אחד התשלומים במועדו, אהיה חייב/ת בהפרשי הצמדה ובריבית, והעירייה תהא רשאית להפסיק את ביקור בני/בתי בגן יול"א ולהעבירו לגן רגיל וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר המגיע לעירייה על פי דין ו/או על פי כתב התחייבות זה.
   
 7. בנוסף לאמור לעיל, ידוע לי כי היעדרות בני/בתי מהגן מכל סיבה שהיא, איננה מזכה אותי בהחזר תשלומים, למעט היעדרות העולה על תקופה ממושכת עקב מצב רפואי, בכפוף להמצאת מסמכים רפואיים תומכים ולאישור מנהלת מחלקת גני ילדים בעירייה.
   
 8. ידוע לי כי לצורך הגשת הבקשה לביטול רישום עלי למלא טופס ייעודי הנמצא באתר העירייה.
   
 9.    א. ידוע לי ואני מסכים/ה לכך כי במקרה של ביטול הרישום מצידי לאחר יום 30.6, העירייה תגבה ממני דמי ביטול בסך 400 ₪.
     ב. ידוע לי, כי הוצאת בני/ בתי במהלך שנת הלימודים (החל מ- 1 בספטמבר) ממסגרת תוכנית יום לימודים ארוך תחייב אותי בתשלום החודש
         השוטף ולא יוחזרו דמי ביטוח תלמידים.
   
 10.    א. העירייה רשאית לקבוע על פי שיקול דעתה, את השיבוץ לגן יום לימודים ארוך בו י/תבקר בני/ בתי בשנת הלימודים.
     ב. לעירייה תישמר הזכות להעביר ילד/ה מגן יול"א לגן יול"א אחר, באם ייווצר מצב שיבוצעו ביטולי רישום רבים לגן אליו שובץ/ה
     ג. לעירייה תישמר הזכות להעביר ילד/ה מגן יול"א לכל גן עירוני אחר (גן יול"א/ גן הפועל עד השעה 14:00), ו/או לקצר את יום הלימודים בגן
        יול"א (עד השעה 14:00), עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לרבות בשל סיבות פדגוגיות, התנהגותיות, משמעותיות ו/או עפ"י המלצת השירות
        הפסיכולוגי החינוכי (השפ"ח).
   
 11. התחייבות זו סופית ומוחלטת, והריני מוותר/ת על כל התראה בכל הנוגע לה.

Browser not supported