1
הוראות למילוי הטופס
2
פרטי הפונה
3
פרטי העסק והצהרה

הוראות למילוי הטופס

לגבי נכס עסקי בלבד – כהגדרתו בתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה – תיקון מס' 2) התש"ף 2020, רשות מקומית שלא קבלה החלטה אחרת כאמור בסעיף 32 ב' לתקנות, תעניק הנחה בשיעור 100% למחזיק שהחזיק בנכס בתקופה המזכה. ההנחה מתבטאת בביטול מלא של חיוב הארנונה למשך 3 חודשים לתקופה שמתחילה ב- 01.03.2020 ועד ליום 31.05.02020. יובהר כי ההנחה תינתן למחזיק בנכס הזכאי לה על פי תקנות באופן אוטומטי וזאת מבלי שהנישום יגיש בקשה. טופס זה הינו לצורך בירור בנוגע להנחה האמורה מעלה.

 

 

הצהרה (חובה) שדה חובה

Browser not supported

 

הרינו להודיעך כי חלה עליך חובה חוקית למסירת המידע לשם החזקתו או שימוש בו כמאגר מידע.

המידע ישמש למטרת בדיקת זכאותך לקבלת הנחה בארנונה.