1
הנחיות למילוי הטופס
2
פרטי הנכס
3
מילוי פרטים אישיים
4
פרטי הבקשה
5
צירוף מסמכים
6
אישור הגשת בקשה

החלפת משלמים / מחזיקים / מכירה – מגורים

ע"פ הוראות החוק פקודת העיריות סעיף 325 וסעיף 326, חלה חובת הודעה על כל שינוי שחל בנכס שבחזקתך. יש להודיע לעירייה עד שבועיים ממועד השינוי.

כל עוד לא תתקבל הודעה על שינוי המחזיק/מחזיקה בנכס, חיובי הארנונה יחולו על המחזיק/מחזיקה הרשום/הרשומה בעירייה.

מסמכים נדרשים:

  1. הסכם מכירה חתום או חוזה שכירות בתוקף לפחות ל-12 חודשים מיום הדיווח לעירייה.
  2. צילום תעודת זהות / עמותה / חברה (ח.פ)/ שותפות של הדייר הנכנס והיוצא.
  3. העברת נכנס מקבלן – יש לצרף פרוטוקול מסירה מקבלן.

 

 

פרטי הפונה:

 

 

על מנת להקל עליך את הגשת הבקשה יש לסמן את האפשרות המתאימה (חובה) שדה חובה

 

השלמת פרטים:

 

בשלב זה הנכם חותמים ומגישים את ההצעה.

הצהרה וחתימה על הגשת הבקשה (חובה) שדה חובה

Browser not supported

 

הרינו להודיעך כי חלה עליך חובה חוקית למסירת המידע לשם החזקתו או שימוש בו כמאגר מידע.

המידע ישמש למטרת טיפול בבקשתך לביצוע החלפת משלמים בנכס.