1
הוראות למילוי הטופס
2
פרטי הפונה
3
פרטי בעל/ת הנכס
4
הגשת הבקשה

דירה רגילה – דירה בבניין רב קומות, דירה בקומת ביניים ללא ממשק קרקע ושאינה בקומה אחרונה.

הוראות למילוי הטופס

  1. העברת זכויות בנכס מותנית בהמצאת אישור עירייה המופנה אל רשם המקרקעין שלפיו כל החובות המגיעים לעירייה מאת בעל הנכס סולקו במלואם.
  2. ככל שתיבדק הבקשה, ייתכן ויידרשו מסמכים נוספים, מסמכים אלו מהווים בסיס להגשת הבקשה. 
  3. יש לפרוע את כל החובות הרובצים על הנכס במזומן או בהמחאה בנקאית ולפרוע שקים דחויים אשר ניתנו וטרם הגיע זמן פירעונם.
  4. יש לשלם אגרה ע"ס 49.70 ₪ בגין חלק מחלקה, 341.70 ₪ בגין חלקה שלמה. 
  5. משך הטיפול בבקשה - 7 ימי עסקים. 

לתשומת לבכם  -

האישור לטאבו יישלח לכתובת הדואר האלקטרוני שתירשם בבקשה.

אנא בדקו והקפידו על כתובת תקינה ונכונה.

למען הסר ספק, רשם המקרקעין לא מחייב הצגת אישור טאבו מקורי וניתן להציג העתק של האישור.

בקשה ללא כתובת דואר אלקטרוני , תמתין לאיסוף עצמי במשרדי העירייה.  

הנחיות להגשת מסמכים למבקשי אישור לטאבו:

אישור היעדר חובות לרשם המקרקעין לצורך קבלת משכנתא משכנתא לדירה רגילה

  • נסח טאבו מחודש האחרון.
  • במידה וישנם שוכרים בנכס, חוזה שכירות עדכני.

 

 

 

 

 

 

כתובת הנכס: 

כפי שמופיע מנסח טאבו

 

 


  

הצהרה (חובה) שדה חובה

Browser not supported

הרינו להודיעך כי חלה עליך חובה חוקית למסירת המידע לשם החזקתו או שימוש בו כמאגר מידע.

המידע ישמש למטרת מתן אישור היעדר חובות לרשם המקרקעין.