1
קריטריונים ומידע כללי
2
פרטים אישיים
3
רישום והגשת מועמדות
4
הצהרה

טופס בקשה לקבלת מלגה

הרשמה נפתחת בתאריך 01/07/2019 - מועד אחרון להגשת טפסים בתאריך 31/08/2019

כל הכתוב מתייחס לזכר ולנקבה ומובא בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

קרן המלגות ע"ש שושנה ופנחס ספיר בשיתוף מפעל הפיס ותכנית פרח באמצעות עיריית כפר סבא מתכבדת להציע מלגות לסטודנטים תושבי העיר. הקרן הוקמה לזכרם של שושנה ופנחס ספיר ז"ל, תושבי כפר סבא, ומעניקה מזה למעלה מ-40 שנים מלגות לתמיכה בלימודי השכלה גבוהה לבני העיר. גובה המלגה הוא עד 10,000 ₪ וזאת בתמורה לשעות מלגה בקהילה; 130 שעות פעילות למען הקהילה בתמורה למלגה. את שעות המלגה יש לסיים עד תאריך 31.7.2020 .

פנחס ספיר (1906-1975) שהיה אזרח הכבוד הראשון של כפר-סבא, כיהן בתפקידים ממלכתיים רבים, ביניהם שר האוצר, שר המסחר והתעשייה, חבר כנסת, מנכ"ל מקורות, יו"ר הסוכנות היהודית ועוד. בתפקידים אלו היה ממניחי היסודות לכלכלת ישראל ופיתוח המשק ומאדריכלי המשק ומעצבי הכלכלה בישראל בשלושת העשורים הראשונים של המדינה. הוא גייס הון ציבורי ופרטי להשקעות, יזם הקמת מפעלים באזורי פיתוח, דגל ועסק בהקמת מקומות תעסוקה ברחבי הארץ ופעל להרחבת מערכת החינוך ושירותי הרווחה, וכך הטביע חותם אישי על תחומי הכלכלה והמשק.

שושנה ספיר (1906-1971) הייתה פעילה בהתנדבות בארגון אימהות עובדות בכפר-סבא ועסקה בפעילות למען רווחה של תושבי כפר-סבא ועזרה לפרט.

תכנית פרח היא תכנית לאומית להשפעה חברתית המערבת אלפי סטודנטים בפעילות של חונכות לילדים הזקוקים לעזרה לימודית ורגשית. החונך מעניק לילד תשומת לב אישית, טיפוח ודגם חיובי לחיקוי ובכך מסייע לילד לממש את הפוטנציאל הגלום בו, לפתח הערכה עצמית חיובית ולשגשג.

פרח נולד ב-1974 ביוזמתו של ד״ר רוני עטר, שהיה אז דוקטורנט במכון ויצמן, ובהשתתפותו הפעילה של פרופ' חיים הררי מהמכון. רוני עטר הקדיש שש שנות התנדבות להקמת המפעל ולפריסתו בכל הארץ מהמרכז שבמכון וייצמן, עד להצטרפותו של המנכ"ל הראשון, עמי כרמלי, שהרחיב והעמיק את הפרויקט במשך למעלה משלושה עשורים.

לתשומת לבכם: תהליך הגשת המועמדות למלגה כולל 2 שלבים:

שלב ראשון – מילוי הטופס (יש להדפיס את עמוד ההצהרה לפני שליחה הטופס)

שלב שני  – חתימה על הטופס המודפס ועל הצהרת מפעל הפיס במרכז צעירים (על המועמד להגיע למרכז צעירים בכדי להשלים את תהליך ההרשמה)


קריטריונים לקבלת המלגה

1) אזרח ישראל, תושב כפר סבא (כרשום בתעודת זהות , החל מ- 01/01/2019)

2) סטודנט מן המניין לתואר ראשון / שני (במוסד אקדמי מוכר ע"י המל"ג)

3) לקראת לימודי התואר הראשון / תואר שני (במוסד אקדמי מוכר ע"י המל"ג)

4) במהלך שנה"ל הקרובה רשום הסטודנט ללימודים של שנה אקדמאית מלאה.

5)בגילאי 18-35.

6) הצטיינות בלימודים / הצטיינות חברתית - מהווה יתרון.

7) הוועדה שומרת לעצמה את הזכות לדון במקרים חריגים

8) הבקשה תיבחן על בסיס מצב סוציו-אקונומי של הסטודנט

הערות:

- מועמדים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה יוכלו להגיש מועמדות בתנאי שהינם רשומים ל- 2 קורסים סמסטריאליים לפחות, ובכפוף להמצאת טופס אישור על היקף הלימודים בסיום כל סמסטר.

- זכאות סטודנטים למלגה כפופה לקבלת אישור לימודים תקף עבור כל סמסטר.

- מקבל המלגה יפעל למען הקהילה בכפר סבא בהיקף של 130 שעות מלגה ובמסגרת הזמנים של השנה האקדמית תש"פ (עד 31.7.2020)

- יוזמה אישית: מקבל המלגה יוכל להציע או להציג פרויקט אחר אשר ירצה ליזום לטובת צעירי העיר כפר סבא. ביצוע הפרויקט מותנה באישור מרכז הצעירים בכפר סבא.

- עתודאים אינם יכולים להגיש מועמדות למלגה הנ"ל.

- סטודנט שימצא זכאי למלגה יתבקש לדווח על שעות המלגה באפליקציה יעודית.


הנחיות למילוי הטופס:

1) מלא את הטופס במלואו.

2) וודא כי כל המסמכים הנדרשים נמצאים ברשותך (בהתאם לפירוט בהמשך).

3) וודא כי כל המסמכים סרוקים ושמורים בקבצים נפרדים (על מנת להקל את הטענתם למערכת המקוונת).

4) לאחר שליחת הטופס, יש להדפיסו ולחתום בתחתית העמוד. את הטופס החתום יש להגיש למרכז צעירים עד לתאריך 31.8.2019. כתובתנו: רחוב גיבורי ישראל 4, מתחם חצר השוק, כפר סבא. קבלת קהל בימים א' ג' ה' בין השעות 12:00-20:00.

5) בקשות לקבלת מלגה יתקבלו ע"י הסטודנט עצמו בלבד. אין להעביר בקשות ע"י שליחים / קרובי משפחה וכדומה.

6) אין להעביר בקשות למלגה באמצעות הדואר, דואר האלקטרוני או בפקס.

7) לא תתקבלנה בקשות עם אישורים/מסמכים חלקיים.


על מנת להגיש מועמדות יש להכין מראש ולהגיש את המסמכים הבאים:

 • אישור לימודים לשנת תש"פ / אישור תשלום מקדמה למוסד הלימודים
 • צילום ת.ז + ספח של המועמד
 • תעודת שחרור משירות צבאי או לאומי / פטור משירות צבאי
 • תעודת משרת מילואים פעיל / פטור ממילואים
 • גיליון ציונים עדכני (למועמדים המתחילים שנה א' יש לצרף צילום תעודת בגרות)
 • תעודת הצטיינות חברתית – יתרון
 • אישור ניהול חשבון בנק של המועמד
 • טופס ריכוז יתרות חשבון בנק של המועמד
 • תעודת עולה (אם רלוונטי)
 • אישור לימודים של אח/אחות סטודנט (אם רלוונטי)
 • מכתב אישי
 • 3 תלושי שכר אחרונים של המועמד / אישור מעמד לא עובד מביטוח לאומי / טופס שומה אחרונה
 • במידה והמועמד או אחד מבני המשפחה סובלים מנכות יש לצרף אישור קבלת קצבת נכות

פרטים אישיים:


תיכון


שירות צבאי/לאומי


מגורים


מצב משפחתימצב תעסוקתי

מועמד רווק צריך למלא גם את פרטי ההורים. מועמד נשוי / ידוע בציבור צריך למלא גם את פרטי בן/בת הזוג.

 
אנא ציין היכן היית מעוניין לבצע את 130 שעות המלגה בקהילה במידה ותמצא זכאי למלגה (השיבוץ יעשה בהתאם לצרכי המערכת. אנו נשתדל להתחשב בבחירתך):

שימו לב: יש להדפיס עמוד זה לפני שליחת הטופס ולהביאו חתום למרכז צעירים (כמפורט למטה)

הצהרה:

הנני מצהיר בזה כי כל הפרטים בטופס זה נכונים ומדוייקים. ידוע לי כי בקשות החסרות במסמכים / אישורים נדרשים לא יתקבלו.

- חתימה בכתב יד.

לתשומת לבכם: לאחר שליחת הטופס, יש להדפיסו ולחתום בתחתית העמוד. את הטופס החתום יש להגיש למרכז צעירים עד לתאריך 30.8.2019. כתובתנו: רחוב גיבורי ישראל 4, מתחם חצר השוק, כפר סבא. קבלת קהל בימים א' ג' ה' בין השעות 12:00-20:00.

**תהליך ההגשה אינו הושלם! עליכם להגיע פיזית למרכז צעירים לצורך הגשה וחתימת הצהרה זו והצהרת מפעל הפיס.